Over Ons Heemkring Heel

Heemkring Heel

Heemkunde gaat over je eigen woonomgeving. Heemkring Heel wil je bewust maken van de unieke, eigen ontwikkeling in de geschiedenis die het dorp heeft doorgemaakt. Met verhalen en beelden willen wij dat historisch besef vergroten. Ook willen we tastbare herinneringen bewaren en veiligstellen voor de toekomst.

Bestuur Stichting Heemkring Heel

Wim Coolen
voorzitter

Gerard van der Heul
secretaris

Jos van Halbeek
penningmeester

Corrie Zegers
bestuurslid

Contact secretariaat

secretaris@heemkringheel.nl

Werkgroepleden Heemkring Heel

Ine Coolen
Wim Coolen
Ton van Engelen
Wim Giesen
Hub Gijsen
Har van den Goor
Jos van Halbeek

Sandra van Halbeek
Gerard van der Heul
Thea Hoenen
Wim Huijskens
Wies Janssen
Henk Kehrens
Jeannette Kuppens

Jos Ramakers
Hans Sweegers
Bert Suntjens
Har Verkoulen
Jan Verlinden
Corrie Zegers

Werkgroepen

Klik op een van de onderstaande tabbladen voor informatie over de betreffende werkgroep.

Let op: op een smartphone verschijnt de informatie onder het keuzeblok.

Contactpersoon: Har van den Goor

De werkgroep richt zich op het in stand houden, het herstel en het beheer van kruisen en kapellen in het werkgebied van Heemkring Heel.

Ze werkt samen met de Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw.

Contactpersonen: Wim Giesen & Corrie Zegers

De werkgroep werkt samen met het kerkbestuur aan het in stand houden van cultuurhistorische graven en grafmonumenten op het kerkhof van de Sint Stephanusparochie in Heel.

Contactpersonen: Ton van Engelen & Gerard van der Heul

De werkgroep richt zich primair op het levend houden van de herinnering aan oorlog en bevrijding (1940-1945).

Contactpersoon: Ine Coolen

De redactie van het Tijdschrift Heemkring Heel

Contactpersonen: Jan Verlinden – Gerard van der Heul – Wim Coolen

De werkgroep Romeinen zet zich in voor het Romeins verleden van Heel/Catualium.

Contactpersoon: Ine Coolen

Mondelinge verhalen uit de geschiedenis van Heel vastleggen op audio.

Contactpersonen: Gerard van der Heul – Wim Huijskens – Har Verkoulen

De werkgroep ontwikkelt fiets- en wandelroutes in Heel en omgeving.

Contactpersoon: Jeannette Kuppens

De werkgroep is verantwoordelijk voor de begeleiding van groepen die deelnemen aan één van de, door Heemkring Heel, georganiseerde wandel- en fietstochten.

Contactpersonen: Jos Ramakers – Henk Kehrens – Hans Sweegers

De werkgroep zorgt voor de archivering en ontsluiting van (digitale) bestanden, documenten, boeken en voorwerpen m.b.t. de geschiedenis van Heel e.o..

Onze doelstelling

Doelstelling Heemkring Heel

Heemkring Heel houdt zich bezig met onderzoek naar de eigen leefomgeving in verleden en heden, het bevorderen van belangstelling voor die leefomgeving, en het vergroten van kennis daarover.

Wij richten ons daarbij o.a. op de geschiedenis, geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van Heel.

Ook zetten wij ons in voor het behoud van waardevolle materiële en immateriële elementen in Heel.

Onze doelgroep

Doelgroep Heemkring Heel

Heemkring Heel richt zich daarom primair op de inwoners van Heel. Dat gebeurt op een toegankelijke wijze via uitnodigende activiteiten. Er is speciale aandacht voor de (schoolgaande) jeugd. Daarnaast richten wij ons op de toeristen die Heel bezoeken.

Onze plannen

Plannen Heemkring Heel

Om onze doelstellingen te verwezenlijken hebben we een aantal lange termijn plannen

  1. Wandelen door de geschiedenis

We bieden je een (audio)toer met themawandelingen om zelf Heel te verkennen.

We organiseren begeleide wandelingen om het dorp nog beter te leren kennen.

  1. Lezingen

We organiseren lezingen over heemkundige aspecten van het dorp.

  1. Tijdschrift

We publiceren drie keer  per jaar een tijdschrift met artikelen, verhalen en wetenswaardigheden.

  1. Tentoonstellingen

Indien de gelegenheid zich voordoet dan organiseren we (bij voorkeur samen met  partners) tentoonstellingen over heemkundige aspecten van Heel.

  1. Vraagbaak

We willen een vraagbaak zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn in heemkundige aspecten van Heel. Daarvoor werken we aan de opbouw van een toegankelijk archief. Het gaat hierbij onder andere over verhalen (schriftelijk en mondeling), documenten en foto’s.

  1. Website

We onderhouden een website (www.heemkringheel.nl) met beelden en verhalen over heemkundige aspecten met betrekking tot Heel.

  1. Beschermen en conserveren

We zetten ons in voor het beschermen en instandhouden van waardevol materieel- en immaterieel erfgoed.

  1. Het vastleggen van verhalen over de geschiedenis van Heel

We tekenen persoonlijke geschiedenissen op, en verhalen van ooggetuigen.

We inventariseren en documenteren (historische) gebouwen en voorwerpen.

  1. Heelder portretten

We geven aandacht aan personen en gebeurtenissen die een belangrijke invloed hebben gehad op aspecten van de Heelder geschiedenis.

We proberen, zo mogelijk, te zorgen voor een blijvende herinnering in het  dorp voor die personen en gebeurtenissen.

  1. Canon van Heel

We schrijven “een route door de tijd”; de kleine geschiedenis van Heel in het grote historisch verband.

Verslagen & Verantwoording

Beloningsbeleid

Heemkring Heel is een vrijwilligersorganisatie. Bestuurders en vrijwilligers/werkgroepleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Overheadkosten worden tot een minimum beperkt.

Jaar: 2023

Jaaragenda 2023

Klik HIER voor de jaaragenda 2023.

Jaar: 2022

Jaarverslag 2022

Klik HIER voor het jaarverslag 2022.

Aktieplan 2022

Klik HIER voor het actieplan 2022.

Financieel verslag 2022

Klik HIER voor de jaarrekening 2022.

ANBI-status

Heemkring Heel is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Die status levert fiscale voordelen voor sponsoren en donateurs. Voor meer informatie over schenkingen aan een organisatie met ANBI-status: klik hier.

Het RSIN nummer

Het RSIN nummer van Stichting Heemkring Heel is:  860938797

error: Content is beschermd.